نمایندگی مجاز

قدم کلیک‌هایتان بر چشم

نامزد هم نشده ام !
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٢  
آن دفعه يادم رفت سوال اصلی آن دوست ناشناس را جواب بدهم و ايشان را از نگرانی در بياورم
من برای نمايندگی مجلس کانديدا نشده ام . خيالتان راحت باشد .
قبل از اتمام مهلت ثبت نام خيلی از دوستان همين را می برسيدند و من هيچ جوابی نمی دادم تا اينکه مهلت ثبت نام تمام شد و بايان مهلت ثبت نام و عدم نام نويسی من خودش بهترين جواب بود .
لا اقل الآن خيال مديران صدا و سيما و شخص آقای لاريجانی هم راحت شده چون ظاهرا يکی
از دلايلشان برای ممنوع التصوير کردن حقير و ممنوع الکار کردن تهيه کننده ي جشن رمضان و ندادن حق و حقوق عوامل برنامه اين توهم مسخره بود که فلانی دارد برای مجلس دانه ميباشد
و شلوغ می کند که رای بريزد و آنچنان اين تصور جدی بود که حتی وقتی روزهای اول به يکی دو نفر از دوستان نزديک گفتم که چنين قصدی ندارم با خنده ای معنی دار حرفم را قطع کردند
با اين معنی که چرا داری به ما دروغ می گويی؟
دیدم اینقدر به ماجرا مطمئن هستند که هر چه بیشتر حرف بزنم خودم بیشتر ضایع می شوم برای همین از آنروز به بعد فقط منتظر بودم تا هر چه زودتر مهلت ثبت نام تمام شود و...

کلمات کلیدی:
 
فرصت دوستی
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٢  
دوست محترمی که نه خودت را معرفی کرده ای و نه نشانی خود را گذاشته ای
سلام
شما حق داری که از بعضی خوشت بيايد و از بعضی حالت به هم بخورد . باز هم حق داری که
بلند بلند هر چه در دلت می گذرد برای همه فرياد کنی . من هم حق دارم هر چه در دلم می گذرد بيان کنم هر چند شما باز هم بخواهی به تعبير خودت ريا و نفاق بدانی
راستش من بر عکس نه از شما بدم می آيد و نه حالم از شما به هم می خورد چون گرچه شجاعت نداری روبرو و با آدرس حرف بزنی ولی باز هر چه خواسته ای گفته ای
باز گلی به جمالت که مثل بعضی جلوی رو قربان صدقه نمی روی
و بشت سر فحش نمی دهی
وهر چه هست اول و آخر همین است
(البته اميدوارم)
برای همين قابل اعتماد تری و برای همين نديده و نشناخته دوستت دارم
چون ميدانم با دغدغه دين از سر صفا و سادگی و به خاطر عدم آگاهی و شناخت درست
ناسزا می گويی
و اينست که تلخی و درشتی امثال تو را با صد تا به به وچه چه کسانی عوض نمي کنم
که به توهم بريدن امثال من زبان به شيرينی می گردانند
خلاصه
خيلی ها از زائری بدشان مي آيد ولی اين وسط فقط چند نفر مرد هستند که صاف حرف دلشان را بزنند و تو يکی از آنهايی
شايد قراربوده همين صراحت بهانهای باشد برای آغاز يک رفاقت
شايد يک فرصت تازه برای دوستی

منتظرم

يا علی
کلمات کلیدی: