نمایندگی مجاز

قدم کلیک‌هایتان بر چشم

آنها خبر میدهند، ما هم خبر میدهیم
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧  

عادت کردهایم به شنیدن اخبار با فعل مضارع و همه هم میدانیم هیچکس نسبت به موضوع حساسیتی ندارد. برای همین هم «خواهیم ساخت» و «خواهد شد» و «خواهیم پرداخت» و... را چندان جدی نمیگیریم. از سخنرانیهای مدیرانمان تا برنامههای مختلف که برای مردم اعلام میشود همه پر است از این وعدهها و گمانهزنیها و برنامهریزیها و...


کلمات کلیدی: