نمایندگی مجاز

قدم کلیک‌هایتان بر چشم

آنها خبر میدهند، ما هم خبر میدهیم
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧  

عادت کردهایم به شنیدن اخبار با فعل مضارع و همه هم میدانیم هیچکس نسبت به موضوع حساسیتی ندارد. برای همین هم «خواهیم ساخت» و «خواهد شد» و «خواهیم پرداخت» و... را چندان جدی نمیگیریم. از سخنرانیهای مدیرانمان تا برنامههای مختلف که برای مردم اعلام میشود همه پر است از این وعدهها و گمانهزنیها و برنامهریزیها و...


از سوی دیگر میدانید اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس و آمریکا بعد از پنجاه سال انتشار مییابد و به اصطلاح از طبقهبندی محرمانه  خارج میشود.

این دو گونه خبر را با هم مقایسه کنید:

آنها میگویند: 28 مرداد در ایران کودتا کردیم! فلان حاکم را سر کار آوردیم! بهمان رئیس جمهور را ترور کردیم!

ما میگوییم: انقلابمان را به همه جهان صادر خواهیم کرد، همه مستضعفین جهان را بسیج خواهیم ساخت، دنیا را تسخیر خواهیم کرد، آینده از آن ماست!

وقتی ما خبرهای آنها را میشنویم تازه دو ریالیمان میافتد که چه کلاهی سر پدرانمان رفته و...

وقتی آنها خبرهای ما را میشنوند نگران کشور و قدرتشان میشوند و به طور طبیعی برای جلوگیری از خطر اقدام میکنند. بانکهایمان را میبندند، پاسپورتهایمان را سختتر کنترل میکنند، آدمهایمان را به زندان میاندازند و با کوچکترین بهانه اعدام میکنند، تهدیدها و دروغهای آمریکا را جدی میگیرند و میلیارد میلیارد اسلحه میخرند و...

ما از آرزوهایمان خبر میدهیم و آنها از خاطراتشان!

ما از فکرها و خیالاتمان میگوییم و آنها از تجربههایشان!

ما میگوییم و بعد یادمان میرود که حتی چه گفتهایم چه رسد به برنامهریزی و کار جدی و متناسب برای تامین اهدافمان اما آنها پنجاه سال بعد از آنکه اهدافشان تامین شد خبرش را در اختیارمان میگذارند!

 

توضیح واضحات: (برای بعضی برادران که خیلی نگران ارزشها هستند.)

بحث بر سر شعارهای با ارزشمان نیست بلکه بحث بر سر تامین عملی هدف به جای حرف زدن خشک و خالی است.

خلاصه کلام اینکه اگر میخواهی کاری را بکنی، بکن. چرا هنوز تکان نخورده و راه نیفتاده سر و صدا راه میاندازی و عالم را با خبر میکنی که جلویت را بگیرند و پدرت را در بیاورند؟


کلمات کلیدی: