نمایندگی مجاز

قدم کلیک‌هایتان بر چشم

صحبت های دو نفره
ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤  

* دقت کرده ايد که خيلی حرفها را وقتی در يک جمع دو نفره مطرح می کنيد طرف

مقابل کاملا با شما موافق است و حتی از شما خيلی پر شور تر حرف می زند و در

تاييد موضع شما چند نمونه عينی و مثال مشخص هم ذکر می کند  اما به محض اينکه

سر و کله نفر سوم پيدا می شود نا گهان رنگ و روی رفيق شما عوض می شود و نظرات

و ديد گاه هايش کاملا بر می گردد !

 شما  خيره خيره نگاهش می کنيد و از تعجب زبانتان بند می آيد و ... اما آن شخص

محترم انگار نه انگار ...

 اين ماجرا در نسل قبل گويا خيلی عجيب نيست و ... فضای نفاق آلود و رياکارانه

عادی است اما نسل جديد هر چه هست در ظاهرش نشان می دهد و اگر مخالف

باشد موضع خود را پنهان نمی کند و البته اگر هم حقيقتی را پذيرفت مردانه پای

عقيده اش می ايستد. علاقه و اعتقاد من به جوان ها چند دليل دارد که يکی اش اين

است 


کلمات کلیدی: